صفحه نمایش لمسی PCAP

پیشرو چین است صفحه نمایش لمسی خازنی پیش بینی شده 5 ولت، کیت پوشش روی صفحه نمایش لمسی خازنی 17 اینچی، صفحه نمایش لمسی خازنی پیش بینی شده چند نقطه بازار محصول